Klik

Klik
Software RP

Tuesday, October 25, 2011

Contoh dan Format Rancangan Perniagaan

Ini adalah contoh outline penuh Sebuah Rancangan Perniagaan yang hebat !!!

1.0 Executive Summary - Ringkasan Eksekutif
1.1 Objectives - Objektif
1.2 Mission - Misi
1.3 Keys to Success - Kunci Kejayaan

2.0 Company Summary - Ringkasan Syarikat
2.1 Company Ownership - Pemilikan Syarikat
2.2 Company History - Sejarah Syarikat (for ongoing companies) or Start-up Plan - Plan Pemula (for new companies) -
2.3 Company Locations and Facilities - Premis dan Fasiliti Syarikat

3.0 Products and Services - Produk dan Servis
3.1 Product and Service Description - Maklumat Produk dan Servis
3.2 Competitive Comparison - Perbandingan Pesaing
3.3 Sales Literature - Bahan Penulisan Jualan
3.4 Sourcing and Fulfillment - Penyelidikan dan Keperluan
3.5 Technology - Teknologi
3.6 Future Products and Services - Produk dan Servis Masa hadapan

4.0 Market Analysis Summary - Ringkasan Analisis Pasaran
4.1 Market Segmentation - Segmentasi Pasaran
4.2 Target Market Segment Strategy - Strategi Segmentasi Pasaran Tumpuan
4.2.1 Market Needs - Keperluan Pasaran
4.2.2 Market Trends - Rentak/Trend Pasaran
4.2.3 Market Growth - Pertumbuhan Pasaran
4.3 Industry Analysis - Analisis Industri
4.3.1 Industry Participants - Pemain dalam Industri
4.3.2 Distribution Patterns - Pola Taburan
4.3.3 Competition and Buying Patterns - Pola Pesaingan dan Pembelian
4.3.4 Main Competitors - Pesaing Utama

5.0 Strategy and Implementation Summary - Ringkasan Strategi dan Implementasi
5.1 Strategy Pyramids - Piramid Strategi
5.2 Value Proposition - Nilai Proposal
5.3 Competitive Edge - Kelebihan dalam Persaingan
5.4 Marketing Strategy - Strategi Pemasaran
5.4.1 Positioning Statements - Penyataan pengaturan Kedudukan
5.4.2 Pricing Strategy - Strategi Penetapan Harga
5.4.3 Promotion Strategy - Strategi Promosi
5.4.4 Distribution Patterns - Pola Taburan
5.4.5 Marketing Programs - Program Pemasaran
5.5 Sales Strategy - Strategi Jualan
5.5.1 Sales Forecast - Anggaran Jualan
5.5.2 Sales Programs - Program Jualan
5.6 Strategic Alliances - Gabungan Strategik
5.7 Milestones - Pencapaian

6.0 Web Plan Summary - Ringkasan Plan Internet
6.1 Website Marketing Strategy - Strategi Pemasaran Laman web
6.2 Development Requirements - Keperluan Untuk Pertumbuhan

7.0 Management Summary - Ringkasan Pengurusan
7.1 Organizational Structure - Struktur Organisasi
7.2 Management Team - Anggota Pengurusan
7.3 Management Team Gaps -
7.4 Personnel Plan - Rancangan tenaga kerja

8.0 Financial Plan - Rancangan Kewangan
8.1 Important Assumptions - Andaian Penting
8.2 Key Financial Indicators - Penanda aras Penting Kewangan
8.3 Break-even Analysis - Analisis Titik Pulang Modal
8.4 Projected Profit and Loss - Analisis Untung Rugi
8.5 Projected Cash Flow - Anggaran Aliran Tunai
8.6 Projected Balance Sheet - Anggaran Penyata Untung Rugi
8.7 Business Ratios - Nisbah Perniagaan
8.8 Long-term Plan - Rancangan Jangka Panjang

Bantuan membuat kertas kerja bisnes, rancangan kewangan dan aliran tunai perniagaan Klik disini

Popular Posts

Format dan Contoh Bisnes Plan

Share

Widgets